Vedtægter

 (Vedtægter i PDF)

VEDTÆGTER
for Sellegårde Sommerhusforening Øster Hurup

§ 1.
Foreningens formål skal bI. a. være at sikre medlemmernes rådighed over og benyttelse af sommerhusgrunde såvel i forholdet til grund­ejerne, Ingemann Sørensen, Kresten Ove Sørensen samt Erik Søren­sen, som over for offentlig myndighed og private institutioner m.v., og derigennem medvirke til et smukt og værdifuldt sommerhusområde i Sellegårde.

§ 2.
Medlemmerne er forpligtet til at følge deklarationens anvisninger an­gående hegn, beplantning m.v., således at sådanne til enhver tid er i overensstemmelse med hegnsloven og de lokale myndigheders bestemmelser. Medlemmerne skal iagttage god skik og orden i som­merhusområdet. Tilsidesætter et medlem henstillinger og påmindel­ser fra bestyrelsen angående overtrædelser heraf, kan eksklusion ske med deraf evt. følgende fortabelse af lejemålet. Ansvaret for, at ud­nyttelse og bebyggelse m.v. af de enkelte parceller er i overensstem­melse med gældende love og bestemmelser, påhviler de pågældende medlemmer. Bestyrelsen kan udfærdige et ordensreglement.
Grundejerforeningen kan over for lejere og ejere af grunde kræve nedskæring af træer der er til gene overfor naboer og alment vældet i området.
Grundejerforeningens bestyrelse er bemyndiget til, at foranledige arbejdet udført, hvis der efter forudgående forhandlinger og aftaler ikke sker i henhold til denne vedtægt. Og da på lodsejers regning.

§ 3.
Medlemmerne betaler til foreningen en årlig ydelse, hvis størrelse og forfaldsdato fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling af be­styrelsen, og som modsvarer foreningens udgifter til administration med videre.

§ 4.
For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter medlemmerne soli­darisk, dog i deres indbyrdes forhold pro rata, d.v.s. en andel for hver grund.

§ 5.
Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 1 formand, 1 kasserer og 1 sekretær, endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til evt. indtræden i bestyrelsen i den række­følge, de er valgt, samt 2 revisorer.

§ 6.
Formanden afgår hvert andet år. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konsti­tuerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 7.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der under­skrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 8.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i hans forfald af næst­formanden, så ofte, anledning findes at foreligge. Bestyrelsen er be­slutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans sted næstformandens stemme ud­slaget.

§ 9.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Uden beslut­ning af generalforsamlingen kan aftaler af større økonomisk række­vidde eller af væsentlig betydning for medlemmernes og sommer­husområdets forhold ikke træffes, og ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen ikke finde sted.

§ 10.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i andet kvartal. (april, maj og juni.)
Dags­ordenen skal omfatte følgende punkter:

1.    Valg af dirigent.
2.    Formandens beretning.
3.    Kassererens beretning.
4.    Indkomne forslag.
5.    Valg af bestyrelse.
6.    Valg af to suppleanter.
7.    Valg af to revisorer.
8.    Eventuelt.

§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når det forlanges af mindst 1/4 af foreningens med­lemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

§ 12.
Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling afholdes så vidt muligt i øster Hurup og indkaldes med mindst 14 dages varsel pr. brev til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag fra medlemmerne må – for at komme til behandling – være indgivet til bestyrelsen senest  14 dage før generalforsamlingen.

§ 13.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Beslutning træffes af de mødte ved simpelt stemmeflertal. Valg foregår på forlangende ved skriftlig afstemning.

§ 14.
Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves, at for­slaget har været på dagsordenen, og at 2/3 af de mødende stemmer for forslaget. Til vedtagelse af opløsning af foreningen kræves, at forslaget har været på dagsordenen, at 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at 2/3 af de mødende stemmer for for­slaget. Er vel mindre end 3/4 af de stemmeberettigede mødt, men mindst 2/3 af de mødende stemmer for forslaget, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling – enten samme dag eller inden 1 måned. Tidspunktet for denne generalforsamling afgøres ved sim­pel stemmeflerhed. På denne generalforsamling kan forslaget om opløsning vedtages, såfremt 2/3 af de mødende stemmer for, uanset antallet af de mødende. Ethvert medlem har en og kun en stemme på generalforsamlingen, uanset hvor mange grunde han råder over. Såfremt der er flere lejere af samme grund, har kun den ene stem­meret. Et medlem er berettiget til ved skriftlig fuldmagt at lade et andet medlem give møde for sig på generalforsamlingen. Dog kan et medlem kun repræsentere et fraværende medlem ved fuldmagt. Ved ophævelse af foreningen kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 15.
Over det på generalforsamlingen passerede optages en kort beretning i foreningens protokol. Beretningen underskrives af de tilstedevæ­rende bestyrelsesmedlemmer.

§ 16.
Udbetaling af foreningens midler – ud over den daglige kassebehold­ning, som ikke må overstige 200 kr. – kan alene finde sted med kas­sererens underskrift.

§ 17.
Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges af gene­ralforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I for­bindelse med revisionen skal revisorerne undersøge, om regnskabet er betryggende, og i deres påtegning angive, om dette er tilfældet.

§ 18.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 19.
Såfremt foreningen opløses, vælges et likvidationsudvalg, som over for generalforsamlingen foretager indstilling om, hvorledes der skal forholdes med foreningens midler.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Øster Hurup den 4. juni 1966.
Rettet: 14/6-1981.- 20/6-1982.- 5/5-1989.- 18/5-1991.- 16/6-1991.- 23/6-2012.- 25/5-2013