Beplantning & Hegn

Her er en oversigt over hegn der strider mod retningslinjer og deklarationen samt lidt billeder der viser den rigtige løsning for Sellegaarde Sommerhusforening

___________________________________________________________________________________

Meddelelse fra Mariager fjord kommune
NB! NB! NB! NB!

Hegn mod private og offentlige veje, stier og pladser

Da der i stigende grad indløber klager til kommunens tekniske forvaltning over, at der stadig er mange steder, hvor hegn og hække gror langt ud over private og offentlige færdselsarealer (fortove, rabatter, stier m.v.)

Skal følgende indskærpes :
At træer og hække mod vejarealer i henhold til hegnsloven skal holdes helt på egen grund samt.

At lodsejere skal drage omsorg for, at træer og hække beskæres/klippes (evt. flyttes), således at hegnslovens bestemmelser opfyldes.

Såfremt ovenstående ikke er bragt i orden snarest muligt, vil kommunen foranledige arbejdet udført.

Det kan oplyses, at vejenes bredde er udlagt til 6 meter.
Kære sommerhusejer:
Se nu at få fjernet det skidt Som mange steder ligger op til naboens grund. Det er jo nogle rene brandfælder og det ser jo ikke godt ud,

Fortsat god sommer
Bestyrelsen