strandlaug

Nyt fra strandlauget juni 2021

__________________________________________________________

Nyt fra strandlauget marts 2021
__________________________________________________________

Nyt fra strandlauget december 2020

_________________________________________________________________

Nyt fra strandlauget maj 2020
_________________________________________________________________

Kære medlemmer af Øster Hurup Strandlaug.

Øster Hurup Standlaugs generalforsamling var varslet til afholdelse lørdag d. 14. marts 2020.
På grund af regler i forbindelse med covid 19, kan vi desværre ikke mødes lige med det samme.
Bestyrelsen har derfor valgt, at generalforsamlingen udsættes til marts 2021, da vi synes det vil være mærkeligt at mødes i september 2020 og tale om noget der foregik i 2019.

I 2020 er der allerede foretaget:
– Anlæggelse af ny grussti til havnen nord for vejen til havnen.Nyt fra Øster Hurup Strand
– Der er kommet grus på stien fra Engbroen og til Strandparken.
– Grus på stien fra Hedegårde bæk og til Novopladsen.
– Der er opstillet affaldsbeholdere for enden af Gl. Krovej og Mågevej.
– Foretaget den første strandrensning nord for havnen. Anders Jensen (Ejer    af Legeland) er engageret som entreprenør til strandrensning mm.
– Generel strandrensning foretages inden pinse.
– Beach Volley net opsættes til pinse.
– Øster Hurup Strandlaug fortsætter ansøgning hos Kystdirektoratet om       lovliggørelse af flydebro fra havnens sydmole og til stranden.
– Flydebro vil blive nødtørftigt repareret indtil videre inden pinse.

Bilag:

Formandens beretning
Regnskab for 2019
Budget for 2020.

Med håbet om en god sommer
Bestyrelsen for
Øster Hurup Strandlaug

_____________________________________________________________

Beretning Strandlauget 2019

Velkommen til foreningens anden generalforsamling. Efter den stiftende generalforsamlingen den 20. maj 2017.

Strandlauget kom op at stå ved forenings og politisk samarbejde borgmester Mogens Jespersen ønskede det samme, som os der så og oplevede stranden forringes. Derved var der to katalysatorer til at give energi. Vi fandt hurtigt en tråd i at få løsningen på at få opgraderet strandforholdene efter samarbejdet om at få Sellegårde Bæk udledt gennem en faskine, hvor hjælpen med at få Aage V. Jensen fonden trukket til bordkanten, og forhandlet en vej til løsning af den eroderede strandbred sammen med Borgmester Mogens Jespersen. Det politiske samarbejde er utrolig meget værd, når man kan finde et samstemmende mål.

En bestyrelse på 6 personer, dertil en person fra park og vej som katalysator ind til myndighederne, dette er forløbet i et godt samspil. Der er utrolig meget myndighedsbehandling i vandkants linjerne i Danmark

Fra 2017 til i dag er der allerede ca. 1200 medlemmer, hovedsagelig fra sommerhusforeningerne, hvor de foreninger der er med har man stort set har indmeldt alle sine medlemmer. Tak for dette, da jeg er sikker på at, kasserer er meget tilpas med dette, rationelt administration også grundet i persondataloven som kunne give uoverskuelig administration.

Der kunne også være en rar ting om de sidste sommerhusforeninger ville melde sig i foreningen. Skønner der er basis for yderligere 400 til 600 medlemmer.

Vi mangler dog at få byens husstande med i en større grad, idet der kun er ca. 50 enkelt medlemmer der ikke er foreningsbaseret medlemmer, men hovedsagelig fra byens lodsejere.  Dette på trods af en aktiv uddeling af flyders, en ren strand er lige uden for næsen og har vel samme gode for byen, som for et stykke strandbred ud for en sommerhusforening. Opfordrer derfor til at involvere byen til et medlemskab

Bestyrelsen har som nævnt indledningsvis haft travlt med myndigheds behandling/afklaring af grundlag og muligheder, dette i god forståelse som nævnt med kommunen, bestyrelsens repræsentant fra kommunen er i god samspil med den øvrige bestyrelse, med til at vi i stor grad sige vi om projektet, samspillet skal bruges til at skabe større og hurtigere forståelse af Strandlaugets ønsker, formået og kunnen.

Billede af slåninger langs strandkanten.

Hvad har vi så opnået, og planer om.

Det der er i iøjnefaldende er rensning af strande for tang og sø salat er grundbasis.

Bilag: plan: de faste primære opgaver for Strandlauget.

Strategi i form af en 5 års plan:

Visioner:

Åbnet døren til og skabt dialog med Kystdirektoratet ved et møde via video, med det formål at skaffe tilladelse til etablering af bro fra fastland til ny strand på sandklappen syd for havnen. Andre emner blev her også berørt.

Søgt Nordea fonden midler til ny bro med det positive resultat at have fået det fulde beløb til ny bro på over 476.000 kr. der bygges nu og der er indvielse den 25. maj på den nye adgangsbro, ved Haslevgaarde Strand

Søgt Ferie Partner og fået tildelt 10.000 kr. som vi kan bruge til flydebro fra havnen til sandklap. Der har været en flexibilitet i og med at de fra starten var tiltænkt ny bro i syd, men Nordea ville gerne være ene om dette projekt.

Der er nedsat et broudvalg. Som har arbejdet med administration og retningslinjer af økonomiske fordelinger og op og nedtagning af broer.

Der vil komme orienterings skilte op om beskrivelse af brunt vand, sti til vejen, skraldespand til toilet ved Strandparken. M.v.  Skiltene er i ensrettede rammer. Som er af typen Skov og Naturstyrelsens kendte skilte.

Beach Volley net nedsat lige nord for havnen i sommeren 2018, en suses.

Der er besluttet opsat et lignende til kommende sæson ved Sellegårde Bæk, samt bænke syd for havnen til kommende sæson.

Vision: Bestyrelsen har været på eksekution i Palmehaven i Frederikshavn. Det har afført en opfattelse, af hvad der har været vigtige forudsætninger for, at de er kommet frem til dette omfattende projekt.

En super dikteret personligheds person og en stærk politisk vilje til at vilde.

Nu er der jo ingen der siger, at vi skal det samme, men en god ind spirende tur, som bestyrelsen vil arbejde videre med at trække noget ud af i Erfa form.

Bestyrelsen vil også indgå i et møde med MFK`s Naturråd hvor der sidder politisk valgte medlemmer. Forventeligt istandsat møde efteråret 2019 igen et tegn på samarbejdsvilje til løsninger, som vi ser frem til vil bibringe gode løsninger i vores fælles strand. Her på kanten af Naturåret 2020.

En stor tak til vore bro sponsorer, som vi får møde med ved indvielsen.

Tak til øvrige samarbejdspartnere, til samarbejdet med kommunen i myndigheds behandlinger.

Tak til medlemmerne for stor opbakning og vilje til at ville se forandringer

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde, skabt af vilje og udsyn, til at ville sagen.

P.b.v                                                                           Dirigent

Niels Juel                                                                  Arne Toft

Formand

Ø.H. strandlaug.