Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Sellegårde sommerhusforening den 25. maj 2019 kl. 11.oo i Multihuset Øster Hurup.
PowerPoint

Dagsorden:

1: Valg af dirigent og valg af stemmetæller.

2: Formandens beretning

3: Kassererens beretning.

4: Indkomne forslag

5: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg Niels Juel(villig til genvalg), Hanne Thorsen(villig

til genvalg) og Poul Lauritsen(ønsker ikke genvalg).

6: Valg af 2 supleanter: På valg er Edwin Linde og Bent Bredgaard

7: Valg af 2 revisorer: På valg, Grethe Nygaard Sørensen og Børge Kristiansen (begge ønsker

ikke genvalg).

8: Eventuelt.

Ad 1: Niels Møller Holm valgt til dirigent uden modkandidater. Stemmetællere udpeget.

Ad2: Formandens beretning(vedlagt). Beretningen medførte spørgsmål fra Allan Nielsen

ang. evt. vejbump på vores større veje.

Spørgsmål fra Bakkerne 17 om behandling af friarealet ved Sellegårde Øst.

Edwin Linde: Arkil har været hård ved området i forbindelse med kloakering

Beretningen godkendt.

Ad 3: Regnskab og budget vedlagt.

Ad 4: I følge formanden var der ingen indkomne forslag, hvilket Anna Lund, Sellegårde Vest

56 protesterede imod.

Hun forklarede, at hun havde indsendt et forslag om, at generalforsamlingen skulle

godkende tilbud om kloakering fra navngiven kloakmester.

Torben Pedersen, Bakkerne 17: Forslaget skal til afstemning og på hjemmesiden.

Arne Toft: Forslaget skal til afstemning.

Karl Henrik Woldum: Hvor mange firmaer skal vi henvise til på hjemmesiden?

Villy Madsen orienterede om regler ang. kloakering.

Formanden orienterede om, at Anna Lunds mail i første omgang ikke var udformet som et

forslag, men i flere efterfølgende mails blev det til et forslag, men nu var tidsfristen for

forslag overskredet, hvorfor det ikke var medtaget som forslag.

Ad 5: Edwin Linde indtrådte i bestyrelsen i stedet for Torben Pedersen, der var udtrådt

inden generalforsamlingen.

Villy Madsen valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad 6: Niels Møller Holm valgt som ny supleant. Bent Bredgaard ikke til stede men forventes

at ville fortsætte som supleant.

Ad 7: Pouly Vinge, Stenkisten 63 og Birgitte Byrne, Stenkisten 44 blev valgt uden

modkandidater.

Ad 8: Karl Henrik Woldum opfordrede til, at man tilmeldte sig nyhedsmailen på

hjemmesiden.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som flg:

Niels Juel-formand

Edwin Linde – næstformand

Vejmand- Villy Madsen

Kasserer- Hanne Thorsen

Sekretær- Hans Flou

Næste møde den 28. sep. 2019 kl. 10.00 hos Villy Madsen, Sellegårde Vest 74.

Niels Juel Edwin Linde Villy Madsen Hanne Thorsen Hans Flou