Generalforsamling 2018

Sellegårde Sommerhusforening      Referat 2018-03

Generalforsamling lørdag den 26. maj 2018 kl. 11.00 i Multihuset Ø. Hurup.

Der var fremmødt 111 medlemmer hvoraf 74 havde stemmeret.

Formanden bød velkommen hvor han takkede for fremmødet i det gode vejr og håbede, at vi ville få en god dag, men først skal vi synge “Kom maj du søde milde”.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Kasserens beretning
  4. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag 1: Medlemsskab af Øster Hurup Strandlaug, 2: Vandregulering.
  5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Hans Flou-villig til genvalg, Per Møller-modtager ikke valg.
  6. valg af 2 suppleanter: På valg Poul Erik Andersen.
  7. Valg af 2 revisorer. På valg: Gtethe Nygård og Børge Kristiansen.
  8. Eventuelt.

Punkt 1

Valg af dirigent. Bestyrelsens forslag: Niels Møller Holm, Stenkisten 37.   Valgt

4 stemmetællere valgt (første tilhøjre ved hvert bord)

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Punkt 2. Formandens beretning.

Vedlagt..  Beretning godkendt.

Punkt 3. Kasserens beretning.

Formanden berettede, at kassereren var på en længere ferie i Norge, og at han derfor ville fremlægge regnskab og budget.
Regnskab. (Billag 1.)
Budget.     (Billag 2.)
Budget.     (Billag 3.)

Bemærkninger til regnskab/budget.

Sellegårde Vest 15: Budget for 2018 skulle måske være for 2019, da vi allerede er langt inde i året.

Formanden: Vi har valgt at holde generalforsamlingen i maj måned, så medlemmerne er i deres sommerhuse, alternativet vil være at holde den i januar, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Toften 52: Indskud til Strandlauget stemmer ikke overens med beløbet i regnskabet.

Formanden: Kan ikke udrede beløbet på stående fod, men vil undersøge sammen med kasserer.

Sellegårde Vest 52: Vandregulering ikke med i budget for 2018.

Stenkisten 110: Regnskabsår kunne gå fra maj til maj.

Bakkerne 17: Dejligt at stranden er så flot, og strandlauget skal også lige finde sig selv og sine opgaver.

Toften 52: Ville have præsiseret, at kun den røde seddel skulle bruges til afstemning.

Regnskab godkendt med 5 stemmer imod.

Budget godkendt med 6 stemmer imod.

Punkt 4: 1) medlemsskab af Ø. Hurup strandlaug.

Sellegårde Vest 52: Vi skal som den store forening vise flaget.

Toften 52: Data fra foreningen må ikke sendes til strandlauget

Formanden: Ingen data overføres, kun beløb

Toften 52: Tilmelding på liste for hver enkelt i stedet for kollektiv tilmelding.

Dokkedalvej 71: Bestyrelsen var ikke enig i 2017, er de det i dag?

Formanden: Bestyrelsen er enig.

Bakkerne 17: Bidrager kommunen med beløb?

Formanden: ja- med 50.000 kr om året.

Afstemning om medlem af strandlaug: Godkendt med 8 stemmer imod.

Forslag 2: Vandregulering.

Toften 52: Sal man selv betale pr. grund?

Toften 78: Er grøften mod Tofte skov med i dette projekt

Formanden: Grøften er også med.

Bakkerne 30: Det må hjælpe, når der bliver kloakeret.

Stenkisten 56: Det skal gøres klart, at man ikke lægger de åbne grøfter i rør.

Sellegårde Vest 52: De 100.000 kr er kun med i budgettet, hvis det bliver vedtaget.

Bakkerne 17: Har ingen vandproblem, men har forståelse for andre, der hat problemet.

Formanden: Det er fælles opgave.

Toften 52: Hele området tilgodeses med en vandlaug.

3 personer valgt til vandlaug: Stenkisten 56, Stenkisten 16 og Bakkerne 21.

Forslaget vedtaget med 10 stemmer imod.

Punkt 5: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Hans Flou villig til genvalg, Per Møller genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslog Torben Pedersen, Bakkerne 17. Valgt.

Punkt 6:Valg af 2 suppleanter.

Ejvind Linde, Sellegårde Øst 17, og Bent Bredgaard, Dokkedalvej 71, valgt.

Punkt 7: Valg af 2 revisorer, Grethe Nygård og Børge Kristiansen.

Genvalg.

Punkt 8: Eventuelt.

Sellegårde Vest 56. Havde sendt brev til bestyrelsen som et forslag, ang. pleje af forstrand.

Havde haft drøftelse med formanden, som ville besigtige området sammen med brevskriveren og en biolog fra kommunen.

Ville derfor trække sit forslag.

Toften 97: Forespurgte om skiltning på vores veje. Er det kommunens eller vores ansvar?

Vejmand: Det er vores ansvar.

Stenkisten 44: Skilte hjælper ikke på hastighed.

Toften 52: Folk kan selv opsætte skilte, hvis de føler sig generet.

Formanden om pleje af forstrand:

Slås med maskine hvert efterår, ellers skal der mange til arbejdet, og det er Tordenskjold soldater.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen

Afslutningsvis overrakte formanden en vingave til den afgående vejmand.

Niels Juel Nielsen             Poul Lauritsen               Per Møller           Hans Flou