Generalforsamling 2015

Generalforsamling lørdag den 30. maj 2015. – Referat

Der var fremmødt 92 medlemmer hvoraf de 56 havde stemmeret.

Formanden bød velkommen

Dagsorden:

1. Valg af stemmetæller og Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg: Niels Juel Nielsen, Peder Østergaard og Klaus Klitgaard

6. Valg af 2 suppleanter. På valg: Poul Lauritzen og Poul E. Andersen.

7. Valg af revisor. På valg: Grethe Nygaard og Børge Kristiansen

8. Eventuelt

Punkt 1.

Valg af stemmetæller: Torben Hansen Sellegårde Vest og Dorthe Pedersen Bakkerne

Valg af dirigent: Bestyrelsens forslag Arne Toft, Sellegårde. Valgt.

Punkt 2.

Formandens beretning:

FN. Artikel 24 Menneskerettighederne

Enhver har ret – til hvile og fritid

Herunder: en rimelig Begrænsning af arbejdstiden

Og – til periodisk ferie med løn.

 

Året der er gået siden sidste generalforsamling har været stille set for området som et hele ind til bestyrelsen, men der er jo egentlig stor aktivitet i blandt de enkelte lodsejere.

Foreningen har et års overskud på 64.718,48 kr.

Nye huse opføres, tilbygninger og renoveringer, det er jo rart at der lægges så mange kræfter i den løbende vedligeholdelse og værdiforøgelse i hele foreningens område.

Der er fortsat nogle godkendelser om lovlighed af skure og redskabsrum for tæt på nabo tilsendt fra kommune, som dog ikke har givet anledning til de store problemer.

Bestyrelsen er med på at der skal arbejdes med den almenende fokus for områdets udvikling og helhedsindtryk.

Bladet har til formål at synligøre oplysninger af forskellig karakter når det udkommer, sætte få enkelte oplysninger og skærpe tankerne til det fælles hele for medlemmerne, derud over er det adgangsbevis til den årlige generalforsamling.

Vi gør et stort stykke arbejde for at få annoncører med på banen og lykkedes ganske godt. Bladet er selvfinansierende.

Væsentlig for området er rydelighed – gode veje — pleje af friarealer, bænke ved stranden skal være brugelige og er i øvrigt blevet rettet op og flyttet lidt for nogles vedkomne her til sæsonen disse ting er på dagsordenen året rundt.

Blandt andet også ved den årlige vedligeholdelses arbejdsdag for friarealerne som foregår i efteråret, hvor medlemmer der har lyst gerne ses deltage i arbejdet nogle timer. Datoen står i bladet, og bliver ved opslag opsat ved oversigt skiltene forud for dagen.

Skader af renovationsbiler på mellemveje og rabatter i sving mv. sker grundet der bliver brugt store vogne som trykker hårdt på ikke udlagte vej. Dette særlig ved Sellegårde Vest nr. 69 og 70. Der er ikke krav fra kommunen om vejadgang/ brandvej det pågældende sted. Det er påtalt over for kommunen at der køres for hurtigt og sløset på vejene i sving og rabatter. Dette lovede man at få bragt videre til renovationsselskabet. For at udbedre den skade der er og vil komme igen har bestyrelsen godkendt et vejanlæg ved at grave muldjorden af og reetablere med ca. 5 meter bred vejanlæg.

Derud over er det den velkendte, som vel har været på dagsordenen de sidste 50 år. ; med generende træer og hegn, det som fylder allermest i henvendelsen fra medlemmerne, så det er et tegn på at de fleste, hvilket også generalforsamlingen for to år siden besluttede, at foreningens bestyrelse har fået større beslutningskraft i at pålægge lodsejer nedskæring, hvis disse er til gene for naboen, det er også sket i en del tilfælde, men som hovedregel ordnes det jo heldigvis internt mellem lodsejerne ‘ellers ville der jo heller ikke have været så massivt en tilkendegivelse på den pågældende generalforsamling om bestyrelsens bemyndigelse til handling.

Den smittende effekt har stor gavnlig virkning og er nødvendig for pludselig er det lille træ der blev plantet eller selvgroet blevet store det gælder særlig de selvgroede birketræer som visse steder fylder meget.

I Hasle Gaarde foreningsområdet har man taget tyren ved hornene og besluttet bestemte højder for hegn, og har alene enkelte solitære træer stående rundt i området, det virker meget velplejet, man ser så også ejendommene blomstre når de komme frem i lyset. – kunne det være gældende her i vores forening?

Vores bestræbelser på at få bæk udløbet til at gå lige ud med faskine sætninger af bredde lykkedes ikke ret godt det er som en mur at trænge igennem over for Mariagerfjord kommunes politikkere og forvaltning.

Politikkerne har jo set problematikken og var enige om det burde være anderledes, men der ophører deres iver efter at være vandbærer op til et sådan projekt.

Forvaltninger ser jo alene på de begrænsninger der måtte kunne findes og ikke på den almindelige værdi som vi som turist område og det kæmpe store sommerhus ejendomsskatte betalende provenu der tilgår kommunen. Jeg har talt med borgmesteren herom og han ved udmærket hvad det går ud på.

Så vi må følge op på den opbrydning der måske er på vej fra visse partier der ønsker den stramme lovgivning af strandbeskyttelses linjen mildnet. Vi ser jo også at hvis det er til offentliges formål er grænserne nemmere at udviske til fordel for et projekt der gennemføres på trods af en lovgivning.

Øster Hurup kan vi kalde det et byfornyelses projekt får vi senere en ridts fra Jørgen K. Jensen af de beslutninger og ønsker der indgår i projektet om at skabe øget fokus for kysten som turist magnet. Vi må så håbe at der bliver en øget politisk prioritering af hele områdets magnetfelt, såsom cykelsti og gadelys til Kattegat Camping måske dele af vejen langs stranden og videre til Egense, bestyrelsen presser løbende på ad forskellige kanaler til disse dele.

Vi må sige at indkørslen fra syd ind i byen er blevet et flot syn, så må vi arbejde ud ad byen mod nord og være med til at påvirke herfra.

Bredbånd via fibernet er stillet som forslag i forbindelse med kloak projektet, måske tænkt ind således at man kunne ´ligge ledningen i forbindelse med ledningen for kloak, men den mulighed er ikke eksisterende, da man ikke kan og vil have sammenblanding grundet hvis der skal en reparation til, hvor hvis der sker skade på anden ledning er der et ansvars pådragelse der ikke ønskes taget på sig det gælder både i anlægsfasen og i den efterfølgende eventuelle vedligeholdelse.

Om fibernettet der er nedgravet til Kattegat Camping er det en erhvervsforbindelse som alene tjener Campingpladsen.

Om opbygningen af lodseplads på ejendomme der skæmmer området naboer er der sket henvendelse direkte til matriklen for at give et påbud om at rydde op.

Så kommer der nu klager ind om motor save og græsklippere foretages på alle tider af døgnet. Vi har tidligere haft en regel der siger at på lørdage & søn & helligdage foregår det mellem 9.00 og 12,00 resten af dagen bør der være ro for disse støjmaskiner, ind imellem virker det som om at når en stopper starter en ny efterfølgende.

De nævnte ting i denne beretning er et billede af hvad en bestyrelse ligger øre til og i øvrigt har af opgaver.

Jeg vil afslutningsvis takke medlemmerne for positivt og i møde kommende tilgang i spørgsmål.

Til samarbejdsparter for godt samarbejde.

Tak til sponsorér

Og til bestyrelses kolleger for god og konstruktivt samarbejde det har og er en fornøjelse som det foregår på, også lidt hyggeligt.

Niels Juel

Formand

Bemærkning til beretningen:

Sellegårde Vest 20.

Hvad med oprydning og vedligeholdelse af grundene ? der er nogle der har en del skrammel mm. det ser ikke pænt ud, så er der vejene, vi har ikke fået kørt grus på i år. Hvorledes ser det ud med kloakeringen, er der en frist for hvornår man evnt. kan vente med at koble sig på det er da noget af en udgift kommunen pålægger os først skal der lette dæksler på og så senere skal der kloakeres. Med hensyn til bækken og det ved stranden vil jeg gerne være jer behjælpelig hvis i har behov for det,

Formanden:

Med hensyn til skrammel og skidt kender jeg godt til grunden men det er svært at gøre noget det, vil være dejligt at møde grundejeren ved døren for personlig kontakt, vi vil kontakte ejeren. Med hensyn til kloakeringen ja det er en underlig fremgangsmåde men det har vi ikke nogen indflydelse på, men med hensyn til opkobling er det nok fornuftig at gøre det når der er etableret kloakledning i vejen, der er ikke mig bekendt nogen frist men kommunen sender regningen når de er færdige så mon ikke det vil dreje sig om en lille frist, jeg er glad for at høre at du vil hjælpe med det ved stranden/bækken.

Sellegårde Vest 78.

Flaskecontainer er flyttet og hvad gør vi ved vort alm. affald om vinteren

Formanden:

Flaskecontainer er væk for altid og med hensyn til dem der har køkkenaffald uden for sæsonen er der mulighed for at købe et helsårs abonnent eller bestille en ekstra tømning ved kommunen, eller tag det med hjem.

Dokkedalsvej 55.

Hvad med bredbånd nu hvor vi skal have kloakeret

Formanden:

Entreprenøren der skal lave kloakkerne ønsker ikke at der samtidig nedlægges kabler/tomrør og Bredbånd Nord har ikke til hensigt at nedlægge bredbånd.

Beretningen godkendt.

Punkt.3

Kassererens beretning:

Regnskabet fremlagt,       Bilag 1.

Bemærkning til regnskabet:

Stenkisten 126A.

Jeg syntes det er for mange penge foreningen har, i sammenligning med vores naboforeninger er det mange penge vi har til at stå, det er ca. tre års kontingent, efter min mening mener jeg de skal bruges, der er flere muligheder, evnt. tilbagebetaling til medlemmerne eller kontinentfrihed, det er ikke rimeligt at der skal laves så stor opsparing.

Formanden:

Det er ikke et stort beløb, vi har i bestyrelsen diskuteret om det er for mange penge vi har på bogen, det mener vi ikke det er, der kan hvis der bliver åbnet op for forandringer ved stranden skulle bruges en del penge, at der er flere penge i denne forening end naboforeningerne skyldes nok at vi er en stor forening med 400 medlemmer, med hensyn til kontingentfritagelse eller tilbagebetale pengene til medlemmerne kan det ikke komme på tale men en mulig kontingentnedsættelse er da muligt på lang sigt når der skønnes at der er for mange penge i foreningen, så det er da noget vi i bestyrelsen er opmærksom på.

Bakkerne 17.

Det er da et dejligt positiv forhold at have penge, det er ikke mange penge pr. medlem hvis de skal udbetales jeg syntes det er ok med penge på bogen.

Sellegårde Vest 20:

Betaler alle udstykkede grunde kontinent til foreningen

Kasseren:

Ja.

Budget:

Budgettet fremlagt:        Bilag 2.

Regnskabet og budget godkendt.

Punkt 4.

Indkomne forslag. Ingen.

Punkt 5. Valg af 3. bestyrelsesmedlemmer

På valg: Niels Juel Nielsen, Peder Østergaard og Klaus Klitgaard

Klaus Klitgaard modtager ikke genvalg

Foreslået genvalg til Niels Juel Nielsen og Peder Østergaard, samt nyvalg til Poul Lauritzen (Sellegårde Vest 38)

Valgt.

Punkt 6. Valg af 2 suppleanter.

På valg: Poul Lauritzen og Poul E. Andersen.

Foreslået genvalg til Poul E. Andresen (Stenkisten 20.) samt nyvalg til Hans Flou (Bakkerne 7.)

Valgt.

Punkt 7. Valg af revisor.

På valg: Grethe Nygaard Sørensen og Børge Kristiansen.

Genvalgt.

Punkt 8. Eventuelt:

Er det muligt at der på hjemmesiden og bladet oplyses hvem der ikke ønsker genvalg til de forskellige poster.

Der henstilles til bestyrelsen at kontakte campingpladsen vedr. ridning på stranden at de opsamler hestens efterladenskaber ligesom hundeejerne gør.

Er der noget nyt om kloakeringen, holder tidsplanen.

Er der noget nyt om Ingemands “gård” og hvad grunden skal bruges til.

Formanden:

Med hensyn til oplysning om personer der ikke ønsker at genopstille, det kan vi da sagtens hvis vi på forhånd ved det, det kan måske knibe med oplysningen i bladet på grund af deadline, men på hjemmesiden kan det sagtens lade sig gøre.

Vi vil tage kontakt til campingpladsen vedr. hestenes efterladenskaber.

Med hensyn til kloakeringen ser det ud til at de er noget efter tidsplanen, umiddelbart ser det ud til et par år.

Vedrørende Ingemand Sørensens “gård” foreligger der ikke noget nyt, men der sker ikke noget før det er solgt.

Generalforsamlingen sluttede med overrækkelse af vin og en stor tak til Klaus Klitgaard for det store stykke arbejde han har ydet foreningen i mange år, samt til bestyrelsen for et godt samarbejde, en tak til Børge Kristiansen for indsamling af sponsorgaver en tak til dirigenten og forsamlingen for god ro og orden

Generalforsamlingen sluttede med en opsummering om Øster Hurup fra vision til virkelighed ved Jørgen Kaare Jensen

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:

Formand: Niels Juel Nielsen – Næstformand: Poul Lauritzen – Kasserer: Peder Østergaard

Sekretær: Karl Henrik Woldum – Vejmand: Per Møller.

 

 

Niels Juel Nielsen Poul Lauritzen Peder Østergaard

 

Per Møller Karl Henrik Woldum

Bilag1_2015
Bilag2_2015