beretning 2018

 

Generalforsamling Sellegårde Sommerhusforening. 2018

Kære medlemmer af Sellegårde Sommerhusforening – velkommen til årets generalforsamling 2018

Tak for et flot fremmøde, som bevidner, at der er en interesse for foreningen arbejde.

Det er en stor glæde når det, som bestyrelsen har sat på dagsorden lykkedes, og det har det.

Bestyrelsens kasserer er ikke tilstede er på tur til det nordlige Norge i længere tid. Vi må se om ikke det går alligevel.

Vi skal igennem en del beslutninger her i dag. Derfor vil min beretning være af mindre omfang, men dog dækkende for årets aktiviteter og lidt om det fremadrettede. Og så skulle det gerne være en festdag med fejring af et stort projekt vores Faskine og Broen over blev indviet den 24.juni med borgmester og ca. 200 medlemmer og andre interesserede. I dag fylder Kronprins Frederik 50 år her på denne solbeskinnede dag.

Så nu skal smilet frem! Med at synge en sang ”Hvor Smiler Fager”

Husk nu til en god sommer hører: som Dronning Magrethe den 2 i sin Nytårstale til Nationen sagde: prøv at gøre noget der ikke er nødvendigt; noget unyttigt.                          

i———————————————————————————————————————

Beretning.  

Bestyrelsens arbejde har været flersidigt, over året. Årets resultatet er blevet et minus på 161,947,86 bestyrelsen har en stram økonomisk styring og udgift politik. Kun hvad der tjener foreningen og dens medlemmer bliver besluttet. Mere om dette under regnskab.

Bestyrelsens engagement til opgaverne har altid været på toppen, derfor har vi til de mange opgaver der er at varetage, nået i mål på den gode måde.

Bestyrelsen er tilfreds med resultatet for året.

Sellegårde Bæk:

Projektet blev omsider godkendt efter 8 års arbejde med sagen, urimeligt – mange møder, tovtrækkeri med myndigheder – forhandlinger med Aage V. Jensen fondens øverste ledelse.

Den kapital vi havde i foreningen på 385.177,15 kr. er kommet os til glæde i dag. Nu står vi med et projekt der har virket fra første dag med den tilføjelse at der måtte et sten supplement til for enden af faskinen, hvor der ved meget vand fra bækken blev en cirkel dannelse der blev større og større og derved truede med at udhule sandet bag faskinen. En udgift på 13,500 kr. der er blevet flyttet over på Strandlauget ved forhandling, om disse gældende konditioner imellem foreningen og strandlauget. Projektet har overholdt budgettet for denne investering. Og de ”opsamlede kontingent midler til overgangs broer over sivene er nu sat igennem til bro og faskine”

Til lukning af den store å løb der var langsgående stranden blev den lukket ved jævning med doser. Til en pris på ca. 5675 kr. blev også forhandlet over til Strandlauget.

Det skal fremhæves at da tilladelsen endelig kom, var vi klar til bygningen, tilbud fra bygherre var godkendt i bestyrelsen, sommeren 2017 blev i den forstand reddet, det blev så kun til 11 dages sommer. Nu er det en ren fornøjelse at gå tur på stranden, tak til foreningens medlemmer for modig opbakning til projektet. Et flot projekt, som vi kan være stolte af og med en flot og dejligt dag til indvielsen, med stor tilslutning, som allerede kunne ske den 24. juli 2017 er det en stor glæde for bestyrelsen, at det er lykkedes.

Strandlauget:

Foreningen er oprettet på forkant af vores etablering af faskine og bro. Første års generalforsamling den 17. marts har været beskrevet i Hadsund Folkeblad desuden er der opslag på havnens opslagstavle om

Der er ca. 33 foreninger dertil byen som medlemsgrundlag. I dag ca. 800 medlemmer hvoraf ca. 60 er enkeltgrundejere, der budgetteres med at få de sidste foreninger med til ca. 1200 for det kommende år. Alle foreninger der er medlemmer på nær en enkelt er med fuldt medlemskab, af alle deres medlemmer, foreningen tilskynder til opbakning og fuldt medlemskab også af hensyn til lettere administration af medlemmerne. Vi har 59 medlemmer i Strandlauget

Vi har fra Sellegårde Sommerhusforening givet et beløb på 5000, kr. til opstart i 2017. Disse er modregnet i den regning der påløb ved jævning af å løbet på stranden. Altså nogle reguleringer der således stemmer overens med konditionerne/ beslutninger som senere er vedtaget.

Der er således lavet klare beslutninger om hvad der er Strandlaugets opgaver og hvad der er foreninger anlæggende.

Bestyrelsen blev alle genvalgt på dennes generalforsamling.

I går den 25. maj fik stranden nord for havnen kommunens gennemgang for fjernelse af tang m.v. det samme er operationen fra Strandlaugets side også sket både nord og syd for havnen. Strandlaugets metode er nedfræsning, som er meget billigere, godt med lidt grundlag fra privat initiativer.

Nærmere om medlemskab under forslag.

Vejene: ikke alle veje skal være i samme stand, men alle veje skal være i god stand. Hovedvejene som får knust asfalt, som afhentes i Aarhus er en meget dyr foranstaltning, men er besluttet og opfyldt.

Sidevejene og bivejene får grus: som er nærved liggende og dermed væsentligt billigere. Begge dele gør at det er afpasset til det kørselsbehov der måtte være.

Vi har rigtig gode veje her nu lige belagt, det blev lidt sent men bestyrelsen/vejmanden syntes det var forsvarlig med at flytte opgaven til ENIIG var færdig med gravning og efterreparation.

I vinter har udfordringerne for dem også været den megen regn, høj vandstand og senere frost.

Vi har i går afsluttet vedligeholdelsen af vejene. Afhængig af vejenes beskaffenhed til eftersommeren kan budgettet blive overskredet.

Hegn og træer fri arealer: i det udsendte blad/mail under nyt fra bestyrelsen beskrevet lidt om egne pligter, taget ud fra Deklaration, uddrag af Hegnslov samt uddrag af foreningens vedtægter. Hvor der til stadighed er behov for at minde medlemmerne om de krav der er til disse forordninger.

Bestyrelsen bliver over året kontaktet af alt for mange som føler sig generet af naboens høje træer. Konflikter der er svære at løse på den gode måde, derfor må der appelleres til at se på sine omgivelser.

Friarealerne holdes som udgangspunkt fri for op groede træer og buske. Specielt mellem nedre vej og stranden er der den særlige grundsætning for habitat af arealet er benævnt hede eng med lyngbevoksning. Bestyrelsen har respekt for denne grundsætning og ønsker at lyngen er den fremherskende bevoksning.

I flere år har vi gået med buskryddere høgenæb o.s.v. opsamlet båret til vej og kørt på affaldspladsen i Als, et stort arbejde til Tordenskjolds soldater, de to seneste år er dette arbejde foregået ved klipning med maskine, en løsning som er god på flere måder, vi slipper for et stort manuelt arbejde, men ikke mindst er det godt for spredningen af lyngens frø, således at den formerer sig yderligere i tråd med ønsket. Det har også den værdi, jeg specielt har stået for den evige udfordring. Nemlig holde bjørneklo nede så spredning af frø helt undgås. De sidste 10 år har jeg bekæmpet ca. 450 til 500 planter pr. år ved gennemgang ca. hver 14 dag i vækstsæsonen. Dette imellem rynket rose pilegrene og andet træ vegetations. Med det til følge at forrevne hænder og ikke mindst pådraget mig skovflåter, og på penicillin behandling sidste år i 60 dage.

Grøfter og vand:

Kravet her er at holde oprensning af grøfter, fra bredejer til sikring af gennemstrømning, bestyrelsen ser dette værende grundlaget for, at afstrømningen fra grøfterne skal udføres fuldt ud.

Mange i området har dog været plaget af oversvømmelser her i vinterhalvåret i en grad der nærmest har været utålelige, mange har ikke kunnet komme frem til deres sommerhuse uden køreskader på indkørsler m.v. flere huse ligger så lavt at gulvene i flere tilfælde har lidt skade. Bestyrelsen har derfor i sagens natur taget et afsæt i problemet, i et afsæt, at foreslå et vandregulerings projekt. Nærmere om dette emne i forslaget fremsat af bestyrelsen til behandling herunder. Selve vandreguleringen vil først ske efter kloakeringen, dog skal der helst ske en projektering af projektet således at rørene i vej kan ske på samme sættervis som kloakeringen.

Kloakeringen af vores område sker med start øst for Dokkedalvejen her til september. Til foråret videre vest for Dokkedalvejen.

Områdets karakter:

Friarealerne Toften vil blive slået igen i år af Børge. Desuden har vi på trods af maskinelt operation for slåning af arealer ved stranden stadig en arbejdsdag der skal har finpudset og reparationer af bomme skal varetager opgaver, samt andre opgaver der er vigtige for almindelig vedligeholdelse af fælles arealer, denne dag er omkring efterårsferien, se skiltningen, og kom gerne til opgaven, det skal være hyggeligt, vi slutter med pølser og en øl. Tak til dem som deltog i arbejdet sidste år.

Sidste år ind til sommerferien fik vi 3 farverige flotte malede sten ved indkørslerne Stenkisten, Sellegårde Vest og ved Sellegårde Øst Stenene bliver malet af en af vore medlemmer nemlig Mona Borup det gjorde Mona uden beregning, ligesom stenene er sponseret ved den talende person i hører nu. Påskønnelse af resultatet Mona har du måttet vente med til nu, idet det er ved generalforsamlingerne vi når medlemmer har ydet en særlig indsats bliver påskønnet.

Vores tidligere sekretær Karl Henrik Woldum er gået ud af bestyrelsen, men er vedbleven med at varetage hjemmeside på professionelt vis. Tak for det, det er en stor hjælp for foreningen.

Afslutning: Vi vil gerne kunne kommunikere mere direkte med medlemmerne, f.eks. omkring udsendelse af orienterende art og indkaldelse til generalforsamling. Kasserer har fået oprettet ca. 370 ud af vores 400 medlemmer, et stort og godt arbejde. I respekt for dette må vi bede medlemmerne om, at sikre at dette medlemssystem er opdateret ved at give besked ved ændringer såsom salg, anden mail. o.s.v. et stort løft i den digitale verden.       

Til slut tak til Jer medlemmer for de mange henvendelser, som jeg syntes vi har fået afklaret på en god måde, en stor tak til samarbejdet i bestyrelsen, til vore sponsorer, til myndighederne og andre vi måtte have haft med at gøre i det forløbne år. Tak.

Formand                                                                                  Dirigent

Niels Juel                                                                              Niels Holm Møller